Ułatwienia dostępu

WEŹ UDZIAŁ W DIAGNOZIE LOKALNYCH ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI – ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW!

W związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta przeprowadzana jest diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

Celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety w formie on-line.

Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem!

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: link

Badanie jest całkowicie anonimowe. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów uzależnień w Szklarskiej Porębie, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kolejnych latach.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie