Ułatwienia dostępu

Prace społecznie użyteczne

Podstawa prawna
Prace społecznie użyteczne działają na podstawie przepisów:

  1. art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.),
  2. § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2447).

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę.
Prace organizowane są na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze a Miastem Szklarska Poręba na okres od 01 marca do 30 listopada. Realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.
Miejscem wykonywania prac społecznie użytecznych jest teren Miasta Szklarska Poręba a zakres prac, które obejmuje to: drobne prace remontowe, konserwatorskie, ogrodnicze, gospodarcze, porządkowe, pomoc kuchenna, prace usługowe oraz prace na rzecz mieszkańców (przy dystrybucji żywności, pomoc usługowa).
Podmioty, w których organizowane są prace społecznie użyteczne, to:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  2. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
  3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
  4. Szkoła Podstawowa Nr 1
  5. Przedszkole Samorządowe nr 2
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego

Liczba godzin do przepracowania przez jedną osobę uprawnioną wynosi do 10 godzin w tygodniu, nie może jednak przekroczyć 40 godzin miesięcznie. Osobom przysługuje świadczenie w wysokości 9,50 zł za godzinę - 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).
Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze na podstawie listy sporządzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

RSS