Ułatwienia dostępu

Dodatek osłonowy

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuję, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie od dnia 02-01-2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2024 r. do 30-06-2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć najpóźniej do 30-04-2024 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

• jednoosobowym – 2100 zł
• wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022r.
Jeśli Twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi :

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

• 286,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

• wypłata jednorazowo, do 30-06-2024

pobierz - Wzór wniosku o dodatek osłonowy
pobierz - Wzór wniosku o dodatek gazowy

INFORMACJA O DODATKU OSŁONOWYM1

 

RSS