Ułatwienia dostępu

Świadczenia rodzinne

Rodzaje świadczeń:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”
Świadczenie rodzicielskie
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia opiekuńcze:

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Jedności Narodowej 11 Szklarska Poręba w następujących dniach i godzinach:
środa 7:30-17:00 , czwartek od 7.30 do 15.30

Terminy składania wniosków i wypłata świadczenia
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

 

 

RSS