Ułatwienia dostępu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, sprawy związane z przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów załatwia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z ustawą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski o stypendia socjalne wydawane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Wypełnione wnioski przyjmowane będą od 1 września 2011 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11, od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania ośrodka pomocy.

Wsparcia przy wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) w godzinach przyjmowania interesantów w Dziale.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce POMOC SPOŁECZNA / POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Uchwałą nr LXI/659/22 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym nadano dyrektorowi ośrodka pomocy upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ OBYWATELI UKRAINY

Zgodnie z ustawą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego również dla obywateli Ukrainy składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Podobnie jak w przypadku Polaków wnioski od obywateli Ukrainy przyjmowane będą od 1 września danego roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej 11, od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania ośrodka pomocy.

Wsparcia przy wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej (pracownicy socjalni) w godzinach przyjmowania interesantów w Dziale.

RSS