Ułatwienia dostępu

Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przypomina, że 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.
W związku powyższym informujemy, że:
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, składanym przy składaniu wniosku
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wykaz zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej http://www.rodzina.gov.pl/.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11, w pokoju nr 3, w każdą środę od godz. 15:00 do godz. 17:00

pliki do pobrania:

1. Wniosek - pobierz
2. Oświadczenie rodzica o władzy rodzicielskiej- pobierz
3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub wyższej szkole - pobierz
4. Oświadczenie osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej- pobierz
5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - pobierz

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

pobierz

RSS