Ułatwienia dostępu

Placówka wsparcia dziennego –specjalistyczno-opiekuńcza placówka wsparcia dziennego – Świetlica Cegiełka

Specjalistyczno - opiekuńcza placówka wsparcia dziennego – Świetlica Cegiełka funkcjonuje w celu wspierania rodzin ze Szklarskiej Poręby, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z uzależnieniami i innymi problemami, poprzez objęcie wsparciem specjalistycznym a także opieką i wychowaniem ich dzieci.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 17 lat.

Specjalistyczno -opiekuńcza placówka wsparcia dziennego- Świetlica Cegiełka stwarza warunki do:

 1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
 2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
 3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
 4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i z innymi osobami, zarówno spoza placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach;
 5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
 6. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
 7. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosowanie do wieku dziecka;
 8. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 9. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
 10. przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
 11. wyrównania deficytów (rozwojowych, edukacyjnych, społecznych i innych) dziecka.


1) Placówka podejmuje także:

 1. działalność profilaktyczną –profilaktyka uzależnień od środków chemicznych, profilaktyka uzależnień behawioralnych i innych;
 2. działalność rozwijającą zainteresowania: warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, sportowe itp.;

Świetlica Cegiełka może także, w oparciu o rozpoznane przez kierownika potrzeby dzieci, podjąć doraźnie lub długofalowo

 1. współpracę z rodziną i z otoczeniem dziecka;
 2. zawnioskować do dyrektora MOPS o zatrudnienie specjalisty/specjalistów mających kompetencje do podjęcia pracy nad stwierdzonymi u dzieci deficytami.

Przy podejmowaniu przez pracowników placówki czynności wynikających z rozpoznanych potrzeb dziecka:

 1. w pierwszej kolejności wykorzystują oni własną wiedzę pedagogiczną oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia dzieciom, w tym w terapii, w arteterapii czy w niwelowaniu deficytów dziecka;
 2. ściśle współpracują ze specjalistami zatrudnionymi w placówkach lub działającymi w obszarze udzielania wsparcia dziecku i rodzinie.

Organem nadzorującym funkcjonowanie placówki jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.

Siedziba specjalistyczno-opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w Szklarskiej Porębie - Świetlicy Cegiełka znajduje się w Szklarskiej Porębie przy ulicy Kolejowej 22.

Działalność placówki jest finansowana ze środków Miasta Szklarska Poręba.

Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00, przy czym w trakcie wakacji i ferii zimowych zmianie ulegają godziny funkcjonowania, tj.: od 9:00 do 13:00 z możliwością ich wydłużenia. W sierpniu placówka organizuje wyjazdowe kolonie profilaktyczne dla dzieci.

Dopuszcza się organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży poza siedzibą placówki, w tym zajęcia plenerowe, wydarzenia kulturalno-sportowe, wyjazdy, wycieczki, kolonie.

Kolonie profilaktyczne są integralną częścią procesu profilaktyczno - opiekuńczo - wychowawczego realizowanego przez placówkę.

Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd, wówczas udział w zajęciach jest ściśle monitorowany.

RSS