Ułatwienia dostępu

Kto jest uprawniony

Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zostały one przewidziane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133; zm. : Dz.U. z 2021 r. poz.11).
1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
  Najemcy oraz podnajemcy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać warunek zamieszkiwania w wynajmowanym lub podnajmowanym lokalu.

Dodatek mieszkaniowy

Jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Podstawy prawne:

 • ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku.
 2. Deklaracja o dochodach. Wnioskodawca podpisuje wniosek i deklaracje o dochodach w obecności pracownika przyjmującego komplet dokumentów.
 3. Opłata za mieszkanie, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 4. Faktura za wodę, za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 5. Ostatni rachunek za energie elektryczną.
 6. Zaświadczenie o dochodack z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich członków gospodarstwa domowego (zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z PUP, decyzja ZUS, decyzja GOPS).
 7. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy zobowiązany jest do okazania się tytułem prawnym do zajmowanego lokalu (akt notarialny, umowa najmu, umowa podnajmu).
 8. Opłata za nieczystości stałe

pobierz - Wniosek o dodatek mieszkaniowy
pobierz - Oświadczenie

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA WYPŁAT DODATKU ENERGETYCZNEGO NA 2024 R

Wysokość dodatków energetycznych, decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, zostaje zmieniona. Nowe stawki obowiązują od 1 maja 2021 roku.
Od 1 maja 2021 r. zmienia się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2021 r. poz. 393)
NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO
W okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego będzie wynosiła odpowiednio:

 • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
Nowe świadczenie od 1 lipca 2021 r. - pobierz , wniosek

RSS