Ułatwienia dostępu

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK ELEKTRYCZNY dla osób wykorzystujących do ogrzewania mieszkań urządzenia na prąd, np.: pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 od dnia 01 grudnia 2022 roku do dnia 01 lutego 2023 roku można złożyć wniosek o dodatek elektryczny.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się:

  • na piśmie osobiście w pokoju nr 16 - I piętro (tel. 75 717 21 46 w. 136 ) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z dnia 17.10.2022 r. poz.2127) wysokość dodatku elektrycznego wynosi 1000 złotych ( będzie przyznawany bez kryterium dochodowego). W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 złotych. Jeśli chcemy wnioskować o podwyższony dodatek dopłaty do prądu, do wniosku należy dołączyć rachunki za prąd za cały 2021 rok, które potwierdzą, że zużycie prądu wyniosło ponad 5 MWh.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U poz. 1967).

Dodatek elektryczny przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.
Zgodnie z opublikowanym rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL lub dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pracownik ośrodka dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał taki adres). W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, pracownik poinformuje wnioskodawcę o możliwości odbioru informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek

RSS